Fradrag for arbejde og indtægter

 

Uanset om du har arbejde eller indtægter m.v. i Danmark eller i et andet EØS-land, skal der ske fradrag i efterlønnen. Både lønnet og ulønnet arbejde medfører fradrag.

Der er ingen øverste grænse for hvor meget du må arbejde.

Arbejde udført på den fleksible ordning medfører fradrag.

Fradragsreglerne er de samme, som der gælder for dagpengemodtagere - se vores afsnit om udbetaling af dagpenge. Det følger af disse regler, at der ikke kan udbetales efterløn for måneder med mindre end 14,8 'ledige' timer.

Hvis din timeløn er under 241,73 kr., vil du blive modregnet mindre end 1 time pr. arbejdstime, idet din timeløn vil blive divideret med 241,73. Er din timeløn fx 170 kr., vil du blive fradraget 170 : 241,73 = 0,7 times efterløn for 1 times arbejde. Dette gælder indtil du har tjent 39.878 kr. ved lønarbejde på et kalenderår (tallet for 2020). Herefter vil du blive modregnet 1 time i efterlønnen, for hver times arbejde.
Husk derfor altid at skrive din timeløn på den månedlige erklæring.
Denne ordning kaldes for 'lempet fradrag' - når man er under denne ordning kan man ikke få efterløn for måneder med mere end 128 arbejdstimer.

Der skal endvidere ske fradrag i efterlønnen for følgende:

  • udbetaling af feriegodtgørelse
  • karantæner, herunder også karantæner fra tidligere dagpengeperioder, der ikke er afviklet i perioden med dagpenge.

Retten til at modtage efterløn eller at få udstedt et efterlønsbevis, når du bor og opholder dig i et andet land indenfor EØS, kan du læse om i vores afsnit om Udland.

Vedrørende fradrag for pensioner henviser vi til vores afsnit Pensioner.

Særlige indtægter, der ikke medfører fradrag:

1)  Licensafgifter, biblioteksafgifter, Koda/Gramex-afgifter og lignende.

2) Ydelser efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP).

3) Efterlevelseshjælp i henhold til kapitel 10 a i lov om aktiv socialpolitik.

4) Erstatninger, herunder erstatning efter lov om arbejdsskadesikring.

5) Krigsskadeserstatning, renteudbetaling til besættelsestidens ofre og hædersgaver.

6) Livsvarige ydelser på finansloven til kunstnere og deres efterladte.

7) Efterløn efter funktionærlovens § 8, efterindtægt efter tjenestemandspensionslovens kapitel 6, godtgørelse for usaglig opsigelse efter Hovedaftalens § 4, stk. 3, funktionærlovens § 2 b, m.v., fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 a, sømandslovens § 42 eller godtgørelse efter ligebehandlingslovene.

8) Indtægt ved salg af erhvervsvirksomhed eller fast ejendom.

9) Forpagtningsafgift.

10) Indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig.

11) Renter, aktieudbytter og lignende, arv, gaver, gevinster.

12) Underholdsbidrag.

13) Invaliditetsydelse efter lov om social pension.

14) Pension, der udbetales som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne.

15) Den forhøjelse af pensionen, som en tjenestemand modtager som følge af arbejdsskade (tilskadekomstpension).

16) Vederlag, der modtages for at overholde konkurrence- eller kundeklausuler.

17) Betaling for feriefridage, som ikke holdes.