Databeskyttelsesloven

 

Arbejdsløshedskasserne er omfattet af databeskyttelsesloven (nr. 502 af 23. maj 2018), som fastsætter de nærmere regler om registrering og indsamling af data.

Hvilke oplysninger har arbejdsløshedskassen, hvad bruges de til og til hvem videregives de?
Arbejdsløshedskassen indhenter og videregiver kun oplysninger i det omfang det har betydning for dit medlemskab eller for behandlingen af din sag i arbejdsløshedskassen.

Langt de fleste af de oplysninger arbejdsløshedskassen sidder inde med, afgiver du selv i forbindelse med din optagelse i a-kassen eller ved ansøgning om en ydelse fra a-kassen. Det er fx oplysninger om navn, bopæl, CPR-nr., uddannelsesbaggrund og ansættelse, men omfatter også mere følsomme oplysninger som arbejdsløshedskassen i henhold til lovgivningen skal gøres bekendt med for at kunne træffe korrekte afgørelser, fx skatte- og indkomstforhold eller om årsagen til en afskedigelse.

Du vil endvidere som regel være forpligtet til at afgive disse oplysninger på den måde, at manglende afgivelse af oplysningerne vil kunne betyde, at du helt mister eller afskæres fra retten til en ydelse, som du eventuelt ellers ville være berettiget til.

Oplysningerne skal som regel suppleres, bekræftes eller dokumenteres af andre eller af offentlige myndigheder og arbejdsløshedskassen kan derfor også selv indhente eller modtage oplysninger.

Herudover er arbejdsløshedskassen også selv forpligtet til at videregive oplysninger, fx om størrelsen af indbetalt kontingent eller om hvorvidt du modtager eller har modtaget en ydelse.

Ifølge lovgivningen sker en sådan udveksling af oplysninger bl.a. i forhold til arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner, andre arbejdsløshedskasser, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, SKAT og kommunerne.

Arbejdsløshedskassen skal som hovedregel ikke indhente dit samtykke inden disse oplysninger modtages eller videregives.

Hvordan ser du a-kassens oplysninger om dig / hvad med forkerte oplysninger?
Du har altid ret til at få at vide, hvilke oplysninger arbejdsløshedskassen har registreret om dig.

Du kan via selvbetjeningen sende os blanketten 'Indsigt i persondata' nederst på selvbetjenings-forsiden og fortælle, hvilke oplysninger, du ønsker at se. Du kan også rette henvendelse til din afdeling/kreds herom. 

Hvis du bliver opmærksom på, at nogle af de oplysninger a-kassen har registreret om dig er mangelfulde eller fejlagtige, bedes du ligeledes skriftligt kontakte afdelingen/kredsen.

Vi vil herefter sørge for, at oplysningerne hurtigst muligt rettes i vores registre samt drage omsorg for at underrette eventuelle andre, til hvem vi måtte have videregivet de forkerte oplysninger.

Indsigelse / klage
Hvis du er utilfreds med a-kassens behandling af oplysningerne om dig, kan du enten klage til kassens hovedledelse:

Byggefagenes A-kasse
Nyropsgade 14
1602 København V

eller til Datatilsynet, der skal påse at loven om databeskyttelse overholdes.

Du kan komme i kontakt med tilsynet på www.datatilsynet.dk eller skrive til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. 
1300 København K