Selvstændig bibeskæftigelse

 

Hvis du udøver selvstændig virksomhed i så begrænset omfang, at beskæftigelsen ikke udgør din hovedbeskæftigelse eller er dit forsikringsgrundlag, foreligger der selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Det betyder, at du som udgangspunkt højst må arbejde 15-20 timer i virksomheden om ugen, hvis du samtidig begærer dagpenge.

For at du kan få dagpenge, skal du til enhver tid kunne påtage dig lønmodtagerarbejde på fuld tid og arbejdet i din virksomhed skal kunne udføres på et hvilket som helst tidspunkt af dagen således, at virksomheden ikke begrænser din arbejdssøgning og rådighed.

Hver gang du indsender dit dagpengekort skal A-kassen vurdere, om du fortsat driver virksomheden som din bibeskæftigelse. Jo flere timer du arbejder i virksomheden, jo sværere er det at sandsynliggøre, at du er til rådighed for arbejdsmarkedet og arbejdssøgende til lønarbejde på fuld tid.

Uanset hvornår på dagen du udfører arbejdet, også selvom det udføres i weekenden eller på helligdage, skal timerne oplyses på dit dagpengekort i rubrikken ”Selvstændig virksomhed”. Du bliver herefter fradraget ”time for time” i dagpengene. Du skal være opmærksom på, at det ikke alene er reelle arbejdstimer du skal påføre, men også de timer, som du bruger til administration, kørsel, opsøgende arbejde o.lign.

Hvis du bliver indplaceret i en ny dagpengeperiode efter 1. oktober 2018, og driver selvstændig virksomhed, vil den blive anset for bibeskæftigelse med ret til dagpenge, hvis du inden for de seneste 6 måneder har fået indberettet mindst 80 timer i gennemsnit pr. måned (for deltidsforsikrede er kravet 53 timer). Der skal være indberettet mindst én løntime i 5 af de 6 måneder.

Dagpengebegrænsning:

OBS!
Fra 1. oktober 2018 er reglerne ændret. Fra denne dato vil du højest kunne få udbetalt 30 ugers dagpenge, så længe du driver selvstændig virksomhed. Hvis du derudover modtager/har modtaget supplerende dagpenge som lønmodtager, indgå disse uger i de 30, og din resterende 'saldo' af uger hvor du kan få dagpenge samtidig med selvstændig virksomhed, bliver nedskrevet med de uger, hvor du har modtaget supplerende dagpenge.


Beskæftigelseskrav/indkomstkrav:
Timer fra selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse kan ikke anvendes ved opgørelse af beskæftigelses- eller indkomstkravet,  hverken til genoptjening af retten til dagpenge ved 1.924 timers arbejde eller til opfyldelse af indkomstkravet på 233.376 kr. indkomst inden for 3 år.

Ophør med virksomheden:
Hvis du ophører med virksomheden, er du omfattet af de almindelige regler for ret til dagpenge.

Du kan anses for at være ophørt med at udøve selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, når du skriftligt og på tro og love erklærer, at virksomheden er lukket eller afhændet til andre end ægtefællen/samleveren eller umyndige børn. Du skal fremlægge dokumentation for afmeldelse af eventuel momsregistrering af virksomheden. Kassen kan om nødvendigt indhente yderligere dokumentation for ophøret.

Ophøret kan endvidere anerkendes, når du fremlægger dokumentation for, at virksomheden er bortforpagtet eller udlejet til andre end ægtefællen/samleveren eller umyndige børn.

Hvis du udtræder af en virksomhed, der fortsættes af din ægtefælle, kan du anses for ophørt mere end midlertidigt, når a-kassen har modtaget en erklæring underskrevet på tro og love af dig og din ægtefælle om, at du er udtrådt af virksomheden.

Udtræden er betinget af, at du ikke længere udfører nogen form for opgaver i virksomheden.

Hvis du er udtrådt af virksomheden på grundlag af en tro og love erklæring, og derefter genindtræder, skal der fra genindtrædelsestidspunktet gå mindst 2 år, før du igen kan udtræde på tro og love.

Derudover kan et medlem, som udtræder af en virksomhed der fortsættes af ægtefællen, anses for ophørt, når medlemmet har ophævet samlivet med ægtefællen.

Hobby og fritidsaktiviteter:
Beskæftigelsen kan have en så begrænset karakter, at den ikke vil blive betragtet som selvstændig virksomhed. Det kan f.eks. være tilfældet ved hobby- eller fritidsaktiviteter, hvor der ikke foreligger erhvervsmæssige elementer og hvor formålet ikke er opnåelse af en økonomisk gevinst. F.eks. visse dyreopdræt eller kunstneriske aktiviteter. Det er dog i så fald afgørende, at du ikke har tilrettelagt aktiviteten som en egentlig erhvervsvirksomhed, d.v.s. at du f.eks. ikke annoncerer, fører regnskab, er momsregistreret eller skattemæssigt anfører overskud/underskud eller foretager afskrivninger.

Det vil under alle omstændigheder være a-kassen der skal vurdere, hvorvidt din beskæftigelse kan betragtes som hobby- eller fritidsaktivitet.

Solcelleanlæg:

Et solcelleanlæg er fuldt forenelig med dagpenge og efterløn, hvis:

  • Det er monteret på eget hus/ejendom.
  • Den strøm, der produceres, er til eget forbrug, og anlægget er begrænset herefter.
  • Anlægget ikke er anlagt med henblik på systematisk salg af strøm til el-selskabet. Dog er det tilladt at sælge overskydende strøm tilbage til selskabet.
  • Arbejdet med anlægget er ubetydeligt.
  • Solcelleanlægget ikke ejes i selskabsform, fx ApS, K/S, A/S eller i øvrigt er ejet/inddraget i anden selvstændig virksomhed.

Man skal i så fald ikke skrive nogen timer på sit ydelseskort i den forbindelse, og man er heller ikke underlagt andre begrænsninger af ens ret til dagpenge eller efterløn.

Stadig fradrag i dagpenge og efterløn for arbejdstimer
Selv om solcelleanlæg er undtaget fra dagpengebegrænsning, skal der stadig ske fradrag i dagpenge og efterløn, hvis man har reelle arbejdstimer i forbindelse med drift af et solcelleanlæg.

Hvis anlægget kræver større vedligeholdelsesarbejder, og ikke mindst hvis anlægget er dimensioneret og indrettet til en større el-produktion med salg for øje, eller man driver et selskab eller firma eller har lavet solcelleanlægget på andre ejendomme end ens private bopæl, vil installation og drift af solcelleanlæg som udgangspunkt blive anset som selvstændig virksomhed.

Efterlønsmodtagere skal søge særlig tilladelse i a-kassen til at have selvstændig bibeskæftigelse - også når det gælder solcelleanlæg og vindmølledrift.

A-kassereglerne omkring selvstændig virksomhed i forbindelse med ledighed og efterløn er uhyre komplicerede. Kontakt a-kassen hvis du er i tvivl om, hvorvidt solcelleanlæg eller anden grøn energiløsning har betydning for din ret til dagpenge eller efterløn.