Selvstændig hovedbeskæftigelse

 

Hvornår er man selvstændig erhvervsdrivende?
Hvis blot én af nævnte omstændigheder er tilstede, udøves der selvstændig virksomhed:

 • Ansat arbejdskraft: Hvis man har ansat arbejdskraft eller benytter sig af lyst tilknyttede medhjælpere, anses man altid for selvstændig
 • Overført beløb til beskatning som medarbejdende ægtefælle: Hvis Skattevæsenet har registreret, at der overføres beløb til beskatning af en medarbejdende ægtefælle, vil man altid blive betragtet som selvstændig erhvervsdrivende
 • Når der foretages varelagernedskrivning eller skattemæssige fradrag for driftsudgifter: Hvis skattevæsenet har godkendt fradrag for driftsudgifter og afskrivninger på driftsmidler i den personlige indkomst efter reglerne for selvstædige eller der foretages varelagernedskrivninger, anses man for at være selvstændig
 • Omfattet af kollektiv overenskomst som arbejdsgiver eller medlem af en arbejdsgiverorganisation

Hvis én af nævnte omstændigheder er tilstede, er der en formodning om at der udøves selvstændig virksomhed:

 • Momsregistrering: Der kan være tale om udøvelse af selvstændig virksomhed, men i nogle lønmodtagerforhold er der registreringspligt. Det vil derfor altid være nødvendigt at dokumentere yderligere for at a-kassen kan vurdere om der udøves selvstændig virksomhed eller ej
 • Skattemæssigt over- eller underskud af selvstændig virksomhed: Ofte en indikation af, at der er tale om selvstændig virksomhed
 • Virksomhedsskatteloven: Kun selvstændige erhvervsdrivende kan anvende virksomhedsskatteloven. Da det er skattelovgivningen, der i den forbindelse afgør om man er selvstændig, vil der ofte være en formodning om, at man også er det i A-lovens forstand
 • Deltagelse i interessentskab: Formålet vil normalt være at opnå økonomisk gevinst gennem drift af en virksomhed, men medejerskabet kan skyldes andre årsager

Hvordan får man ret til dagpenge?
Udover den grundlæggende betingelse om medlemskab af a-kassen i mindst et år som betingelse for ret til dagpenge, kræves det at følgende fire betingelser er opfyldt:

 • du er endeligt ophørt med den selvstændige virksomhed
 • du er til fuld rådighed for arbejdsmarkedet
 • du har et beregningsgrundlag i medlemsperioden, som giver dig ret til ydelse, og
 • du opfylder beskæftigelseskravet i form af at have været i ustøttet fuldtidsarbejde i mindst 52 uger inden for de sidste tre år forud for den dag, hvor du ansøger om at få udbetalt dagpenge

Fuldtidsarbejde som selvstændig vil sige, at du skal kunne dokumentere, at du har arbejdet i virksomheden i væsentligt omfang i mindst 52 uger inden for de sidste tre år.

”Væsentligt omfang”
Ved væsentligt omfang forstås, at dit arbejde i virksomheden skal svare til lønarbejde i mere end 30 timer pr. uge. Ved vurderingen af om du har drevet eller deltaget i den selvstændige virksomhed i væsentligt omfang, skal der blandt andet tages hensyn til følgende:

 • virksomhedens omsætning
 • virksomhedens branche
 • din arbejdsfunktion/ arbejdsopgaver
 • din ugentlige arbejdstid
 • antallet af ansatte og deres arbejdsopgaver og arbejdstid
 • virksomheden åbningstid.

Arbejdstiden i virksomheden forudsættes at afspejle sig i virksomhedens omsætning, der således vil være en målestok for virksomhedens aktivitetsniveau.
Du skal også være opmærksom på, at en virksomheds åbningstid eller den tid, hvor du står til rådighed for potentielle kunder ikke altid er udtryk for, at timerne kan regnes med til arbejdstiden. I langt de fleste situationer vil der ikke være tvivl om, at virksomheden har været udøvet i væsentligt omfang. I de situationer, hvor der kan være tvivl om virksomheden har haft et omfang, der har været på over 30 timers beskæftigelse om ugen, skal a-kassen som grundlag for sit skøn indhente den nødvendige dokumentation, jf. ovenfor.

Ægtefæller og samlevere
Hvis du arbejder i din ægtefælles virksomhed, skal du i forhold til a-kasse-lovgivningen anses for selvstændig erhvervsdrivende. Du er omfattet af de samme rettigheder som hvis det var dig selv, der drev virksomheden.
Det gælder også, hvis du efter Kildeskattelovens regler er ansat som lønmodtager med en lønaftale i din ægtefælles virksomhed.
Registrerede partnere sidestilles med ægtefæller.
Hvis du er ansat i din samlevers virksomhed og er medejer, er du selvstændig erhvervsdrivende.
Hvis du ikke er medejer af din samlevers virksomhed, er du lønmodtager.

Dagpengeret
Du får ret til ydelse efter 1 års medlemskab, når du i hele din medlemsperiode har drevet din selvstændige virksomhed i væsentligt omfang, det vil sige med en ugentlig arbejdstid på over 30 timer i virksomheden.
har du ikke drevet selvstændig virksomhed i 1 år, men dog som hovedbeskæftigelse i perioder, kan der ske sammelægning med eventuelle lønarbejdstimer indenfor de seneste 3 år før ledigheden.

For at få ret til dagpenge skal du være ophørt med virksomheden mere end midlertidigt. Virksomheden skal enten være solgt eller lukket. Eller også skal du af andre grunde være afskåret fra at drive virksomheden videre.
Du kan også ophøre ved at bortforpagte eller udleje virksomheden. I så fald skal der indgås en skriftlig aftale herom, som skal være gensidigt uopsigelig mellem dig og forpagter/lejer i mindst fem år.
Har du drevet virksomhed som ApS eller A/S, skal du som hovedregel have solgt dine anparter eller aktier, inden du kan anses for ledig.

Sæsonvirksomhed
Ophøret skal være mere end midlertidigt, og det betyder, at du ikke kan få dagpenge i en periode, hvor din virksomhed er lukket på grund af sæsonsvingninger.

Ægtefælle
Hvis du udtræder af en virksomhed, der fortsættes af din ægtefælle, kan du anses for ophørt mere end midlertidigt, når a-kassen har modtaget en erklæring underskrevet på tro og love af dig og din ægtefælle om, at du er udtrådt af virksomheden.

Det er en betingelse, at du ikke længere udfører nogen form for opgaver i virksomheden.

Hvis du er udtrådt af virksomheden på grundlag af en tro og love erklæring og derefter genindtræder, skal der fra genindtrædelsestidspunktet gå mindst 2 år, før du igen kan udtræde på tro og love.

Udbetaling af dagpenge
Der er tre forhold du skal være opmærksom på, når du skal til at have udbetalt dagpenge:

 • Du kan ikke få dagpenge for de første tre ugers ledighed, med mindre ophøret skyldes konkurs, tvangsauktion eller betalingsstandsning, hvor karenstiden 'kun' er på en uge
 • Du skal være tilmeldt jobcenteret som ledig og arbejdssøgende. Tilmeld dig derfor jobcenteret hurtigst muligt efter virksomhedsophøret
 • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet til fuldtidsarbejde