Arbejdsophør

 

Går du med tanker om at sige dit arbejde op – så læs her.
For at undgå en karantæne i a-kassen, er der nogle spilleregler, der skal overholdes.

Hvis du siger op i forbindelse med jobskifte, skal du have aftale om det nye job – inden du siger det gamle op. Dvs. at du kan kontakte et firma f. eks om onsdagen og træffe aftale om, at du starter om mandagen, sige op i firmaet om torsdagen og evt. holde fri om fredagen og starte i det nye firma om mandagen uden problemer. Forudsat, at du ikke er i en akkord og ikke har opsigelsesvarsel i firmaet. Du skal dog starte i det nye firma i umiddelbar tilknytning til opsigelsen. Der kan ikke udbetales dagpenge i mellemperioden.

Det nye arbejde, du overtager, skal - på ansættelsestidspunktet – være varigt arbejde og i denne sammenhæng er det mindst 5 ugers arbejde. Hvis arbejdsgiveren ikke på ansættelsestidspunktet har mindst 5 ugers arbejde til dig – har du ikke en gyldig grund til at sige arbejdet op. Du kan dermed risikere at få 111 timers karantæne i a-kassen.

Bortfalder de 5 ugers arbejde i firmaet grundet bristede forudsætninger f. eks. ved at arbejdsgiveren mister det arbejde han har fået (force majeure lignende situationer), vil du ikke få karantæne.

I tilfælde af ledighed skal du kunne godtgøre sådan et forløb. Det er derfor vigtigt, at du gemmer fyresedler, opsigelser til firmaet, noterer ned i din lommebog, hvornår aftalerne er indgået og hvad der blev sagt og evt. får det indført i din ansættelsesaftale, hvornår ansættelsesaftalen har fundet sted og hvornår arbejdet er påbegyndt.

 

A-kassen skal i forbindelse med ledighed kigge 3 mdr. tilbage og undersøge evt. jobskifte og årsagen til det. A-kassen skal også i tvivlstilfælde kontakte arbejdsgiveren for at få årsagen til opsigelse og ansættelse klarlagt.

Hvis man ikke har en gyldig grund til at sige arbejdet op, skal man registreres for en karantæne. Har man 2 karantæner indenfor 12 måneder, kan man ikke få dagpenge før man har haft mindst 300 timers arbejde indenfor 3 måneder eller 276 timer inden for 12 uger. Derfor er det ikke helt ligegyldigt, hvordan man siger sit arbejde op.

 

Vil man sige sit arbejde op af andre årsager uden at have nyt arbejde forinden, gælder andre regler. Der er i bekendtgørelsen nævnt en række gyldige grunde til et arbejdsophør. Hvis du ikke er dækket ind af det nedenstående, kan du rette henvendelse til din afdeling og spørge, hvordan du skal forholde dig.

 

Vil du sige op på grund af faglige problemer, slumpakkorder, sikkerhedsproblemer, transportproblemer, pasningsproblemer, helbredsårsager, sort arbejde o lign. gælder som udgangspunkt, at du først selv skal have forsøgt at løse problemerne på arbejdspladsen/firmaet. Har dette ikke været muligt, skal du have kontaktet fagforeningen/arbejdstilsynet/BST, for at have forsøgt at opnå en løsning ad denne vej. Der skal foreligge dokumentation for, at det ikke har været muligt at ændre på forholdene, før du har en gyldig grund til at sige arbejdet op. Derfor er det en rigtig god ide at henvende sig i fagforeningen eller i a-kassen, før man siger sit arbejde op. Har du først sagt dit arbejde op, er det svært bagefter at løse problemerne og man kan derfor stå med en karantæne, som man synes er urimelig.

 

Vil du sige op på grund af sygdom, gælder det samme igen. Du skal have forsøgt at tilpasse dit arbejde til din sygdom efter aftale med arbejdsgiveren og det skal være forbundet med helbredsmæssig risiko for dig at fortsætte, før du har en gyldig grund til at sige arbejdet op. Din læge skal f. eks være indforstået med/anbefale, at du siger dit arbejde op og klar til at give a-kassen besked om dette.
Anbefaler lægen blot, at du sygemelder dig, har du ikke en gyldig grund. Ydermere kan en opsigelse på grund af helbred betyde, at du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed ikke kan få dagpenge. Det er derfor en god ide at kontakte a-kassen, før du siger dit arbejde op af helbredsmæssige årsager.

Gyldige grunde til arbejdsophør kan fx være: 

  • På grund af firmaets ophør
  • Helbred
  • På grund af manglende arbejde/ordretilgang
  • På grund af firmaindskrænkning
  • På grund af andet lønarbejde (mindst 5 uger) såfremt det nye arbejde er aftalt, før du siger det gamle op
  • Efterløn
  • Flytning hvor ægtefælle/samlever overtager arbejde eller påbegynder uddannelse langt fra hidtidige bopæl

Kontakt altid din lokale A-kasse inden du siger op.

Efter sygdom?
Anmoder du om dagpenge efter længere tids sygdom, kan a-kassen kræve dokumentation, i form af en lægeattest på, at du kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Dette gøres på særlig attest hertil. Hvis a-kassen er i tvivl om, hvorvidt du kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet, kan a-kassen udstikke en fristperiode, hvori du skal bevise at du står til rådighed for arbejdsmarkedet.