G-dage og vejrlig

 

1. og 2. ledighedsdag
Arbejdsgiveren skal betale de 2 første ledige dage, herunder vejrlig, hvis du har været beskæftiget i mindst 74 timer indenfor 4 uger hos den pågældende arbejdsgiver. Har du været syg eller holdt ferie forlænges 4-ugersperioden med en tilsvarende periode.
Arbejdsgiveren skal højst betale for 16 gange i et kalenderår.
Arbejdsgiverbetalingen er 881 kr. for en hel ledig dag og 441 kr. for en halv ledig dag i 2020.

Vejrlig
I tilfælde af vejrlig, skal arbejdsgiveren, hvis der er 4 timers vejrlig eller derunder pr. dag betale 441 kr. og hvis vejrliget er over 4 timer betale 881 kr. pr. gang.
Hvis der er vejrlig flere dage i træk, skal arbejdsgiveren betale de 2 første dage. Hvis der er vejrlig efter de 2 dage, skal du tilmeldes jobcenteret som vejrligsledig og a-kassen udbetaler dagpenge for den/de efterfølgende vejrligsdage.
Har arbejdsgiveren udbetalt for 16 gange i kalenderåret, kan a-kassen udbetale fra 1. vejrligsdag. Du skal i det tilfælde være tilmeldt jobcenteret fra 1. vejrligsdag.
Vær opmærksom på, at du ved tilmelding til jobcenteret skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet på fuldt ud normale vilkår.

Ved vejrlig beregnes en ny arbejdsgiverbetaling, hver gang der har været arbejde mellem vejrligsperioderne.
Har du ikke arbejdet 74 timer i firmaet indenfor de sidste fire uger skal arbejdsgiveren ikke betale vejrlig. Du skal tilmeldes jobcenteret på den første vejrligsdag og arbejdsgiveren skal på dagpengekortet attestere vejrligsdagene.

Arbejdsgiveren har pligt til skriftligt på lønsedlen, at give oplysning om vejrligsdage (timer). Både hvor mange gange, der er udbetalt i alt og i perioden.
Der skal mindst være 14,8 timers ledighed i måneden for at udløse penge fra A-kassen, udover de timer, der vil blive belagt for arbejdsgiverbetalingen.
Det skal være efter aftale med arbejdsgiveren, at der holdes vejrlig. Arbejdsgiveren kan anvise andet arbejde.

Hvis arbejdsgiveren ikke vil betale G-dage
Arbejdsgiveren skal senest udbetale godtgørelsen sammen med den  lønudbetaling, der dækker dagene. Hvis arbejdsgiveren ønsker en Tro og love erklæring for at konstatere, om du er berettiget til g-dagene, skal han senest 14 dage efter fratrædelsen have rejst krav om, at du underskriver en sådan. Du skal have svaret på denne Tro og love erklæring senest 14 dage efter modtagelse, ellers vil retten til G-dage bortfalde.

Hvis arbejdsgiveren ikke vil udbetale g-dagene, skal du henvende dig i a-kassen efter mesterens betalingsfrist er udløbet. Arbejdsgiveren skal så – inden 14 dage - enten udbetale g-dagene eller skriftligt overfor a-kassen begrunde årsagen til den manglende udbetaling. A-kassen skal så tage stilling til, om du er berettiget til G-dage. Vurderer a-kassen at du er det, lægger kassen ud for G-dagene og går derefter i gang med at inddrive pengene fra arbejdsgiveren. Vil dette ikke lykkes, overgår sagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg,  og i sidste ende Skat, som skal inddrive de manglende betalinger.