Afsnit 7 - Arbejdsløshedskassens administration

A. Administrativ struktur

§ 16
A-kassen er en centralt ledet a-kasse med lokale afdelinger.
Stk. 2
Arbejdsløshedskassen består af Hovedkassen og en række lokale afdelinger, der fordeler sig på følgende faglige grupperinger som p.t. er:
For Blik- og Rørarbejderforbundet er det 4 kredskontorer.
For Malerforbundet er det 6 afdelingskontorer.
For Fiskernes Forbund er det 1 afdelingskontor.
For Dansk Artist Forbund er det 1 afdelingskontor.
Stk. 3
Den lokale afdeling har ansvaret for rådgivning og vejledning af medlemmet i arbejdsløshedslovgivningen. Afdelingen er ansvarlig overfor hovedkontoret i henhold til arbejdsløshedslovgivningen.
Stk. 4
Den lokale afdeling har ansvaret for at administrere enheden i overensstemmelse med love, vedtægter og administrative forskrifter samt de anvisninger, hovedbestyrelsen har givet.
Stk. 5
Den lokale afdeling er ansvarlig over for deres medlemmer og har pligt til, hvis den ved fejlagtig administration har forvoldt a-kassen tab, at erstatte dette.Sådanne tab - samt tab der påføres a-kassen ved en tillidsmands svigagtige forhold kan, hvis der ikke kan opnås dækning hos afdelingen eller hos det eller de pågældende medlemmer, kræves refunderet af den lokale afdelings medlemmer.
Stk. 6
Medlemmer, der svigagtigt eller mod bedre vidende har modtaget dagpenge m.v. fra a-kassen og derved påført a-kassen tab, skal tilbagebetale beløbet.
Derudover hæfter medlemmerne ikke for den lokale afdelings gældsforpligtelser.
Stk. 7
Oprettelse og nedlæggelse af en lokal afdeling kan kun ske med hovedbestyrelsens samtykke i hvert enkelt tilfælde.
Stk. 8
Ved oprettelse, nedlæggelse eller flytning af en lokal afdeling, skal der straks gives meddelelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, A-kassestamregisteret (HAMR).
Stk. 9
BFA’s hovedbestyrelse kan beslutte, at BFA deltager som anden aktør i den aktive beskæftigelsesindsats. Hvis BFA beslutter at varetage opgaver som anden aktør, skal BFA ved regnskabsaflæggelsen følge reglerne i direktoratets bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers økonomi og regnskabsvæsen m.v.
§ 17
De lokale afdelinger er til enhver tid omfattet af nærværende vedtægt for Byggefagenes A-kasse.

B. Hovedbestyrelsen

§ 18
Hovedbestyrelsen er a-kassens øverste ledelse mellem delegeretmøderne. Den varetager kassens ledelse, såvel på hovedkontoret som i de lokale afdelinger, under ansvar for delegeretmødet og i overensstemmelse med lovgivningen og de anvisninger, der er givet af direktørerne for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Arbejdsskadestyrelsen.
Stk. 2
Hovedbestyrelsen består af 1 formand og 1 næstformand, samt 9 andre medlemmer som vælges på de ordinære delegeretmøder. Det ordinære delegeretmøde vælger endvidere suppleanter for hvert af de menige medlemmer af hovedbestyrelsen, jf. § 23. Valgbare er alene medlemmer af kassen. Formanden vælges fra en af de 4 faggrupper i bilagene 1a, 1b, 1c eller 1d. Næstformanden vælges fra en af de 3 øvrige faggrupper. Ingen faggruppe kan besætte mere end en af posterne.
Menige hovedbestyrelsesmedlemmer vælges af de delegerede i forhold til deres faglige afgrænsede områder efter den d´Hondt´ske metode. Dog således, at hver faggruppe har ret til mindst et hovedbestyrelsesmedlem.
Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. og samles så ofte, formanden finder det nødvendigt, dog mindst 2 gange om året. Ved et medlems fravær, kan suppleanten deltage.
Stk. 3
Hvis formanden eller næstformanden fratræder indenfor en valgperiode, vælger hovedbestyrelsen en stedfortræder der skal repræsentere den faggruppe, hvorfra den afgående formand eller næstformand er valgt, og som da fungerer indtil næste ordinære delegeretmøde. Hvis et af de menige bestyrelsesmedlemmer fratræder, indtræder den valgte suppleant i hovedbestyrelsen.
§ 19
A-kassens daglige politiske ledelse består af formand og næstformand, derudover indgår a-kasselederen.
Stk. 2
Formand og næstformand tegner Arbejdsløshedskassen i alle økonomiske forhold, i forening eller hver for sig. Formand og næstformand kan i forening - såfremt det skønnes hensigtsmæssigt - videredelegere til udvalgte ansatte, dog således at der altid tegnes to i forening.
Stk. 3
A-kasselederen og en souschef ansættes af hovedbestyrelsen.
Kassens almindelige ekspeditionsmæssige forretninger varetages på hovedbestyrelsens vegne af a-kasselederen og souschefen i fællesskab eller hver for sig.
Stk. 4
Hovedbestyrelsen fastsætter den daglige ledelses kompetencer inden for de beføjelser og øvrige funktioner, der er tillagt hovedbestyrelsen.
Stk. 5
Hovedbestyrelsen fastsætter administrationsbidraget for et år ad gangen, jf. gældende regler. De 4 forbund kan have forskellige administrationsbidrag.

C. Delegeretmøder

§ 20
Hvert 4. år afholdes efter indkaldelse af hovedbestyrelsen et ordinært delegeretmøde, som er a-kassens højeste indre myndighed, jf. dog nedenfor under D.
Stk. 2
Indkaldelse til delegeretmøde skal ske, således at der gives en rimelig frist til indsendelse af forslag, jf. § 22, stk. 4.
Stk. 3
Ekstraordinært delegeretmøde indkaldes, når hovedbestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af de lokale afdelinger kræver det.
Stk. 4
Et ekstraordinært delegeretmøde indkaldes med mindst 14 dages varsel ved tilsigelse til de delegerede med en dagsorden, der tydeligt oplyser om den eller de sager, der skal behandles.
Stk. 5
Såvel ordinære som ekstraordinære delegeretmøder er beslutningsdygtige, hvis de er lovligt indvarslet.
§ 21
Delegeretmødet består af hovedbestyrelsen samt 28 delegerede fra de lokale afdelinger, fordelt jævnfør afdelingernes forholdstal. Udregningen baseres på medlemstallet pr. 1. januar i det år, hvor delegeretmødet afholdes og den d'Hondt'ske metode anvendes. Ingen afdeling kan være repræsenteret med mindre end én delegeret. Medlemmerne af hovedbestyrelsen har ingen stemmeret ved godkendelse af beretning og regnskab.
Stk. 2
Hovedbestyrelsen drager omsorg for, at medlemmer, der ikke er medlem af kassens tilknyttede faglige organisationer, får mulighed for at deltage i afstemning om valg af delegerede samt opstille til valg af delegerede og hovedbestyrelse på lige fod med de øvrige medlemmer af a-kassen.
Stk. 3
De lokale afdelinger vælger, forud for det ordinære delegeretmøde, delegerede samt disses personlige suppleanter for en 4-årig periode.
Hovedkontoret fører et bilag over de enkelte lokale afdelingers delegerede samt disses suppleanter.
Bilaget opdeles i forhold til de faglige organisationer, der er tilsluttet a-kassen.
Stk. 4
Såfremt en af de valgte delegerede får permanent forfald eller mister sin valgbarhed, indtræder den pågældende suppleant som delegeret.
Enhver ændring, der medfører ændringer af delegerede, meddeles på førstkommende ordinære hovedbestyrelsesmøde, og bilaget justeres herefter.
Ændringen meddeles endvidere den berørte lokale afdeling, som også får besked, hvis nyvalg skal finde sted.
§ 22
Dagsorden for et delegeretmøde skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Forslag
  5. Valg af hovedbestyrelse
  6. Valg af revisor
  7. Valg af to bilagskontrollører samt to suppleanter
  8. Eventuelt

Stk. 2
Delegeretmødet vælger hovedbestyrelsen i henhold til § 18.
Stk. 3
Samtlige valg skal straks meddeles Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og gælder for tiden indtil næste ordinære delegeretmøde.
Stk. 4
Enhver lokal afdeling kan stille forslag, der skal indsendes til hovedbestyrelsen senest 4 måneder før delegeretmødets afholdelse. Forslagene udsendes til enhederne senest 1 måned før delegeretmødet.
Stk. 5
Ethvert spørgsmål afgøres ved almindeligt stemmeflertal jf. dog § 3, vedrørende anerkendelsesbortfald hvortil der kræves 3/4 af de afgivne stemmer. Skriftlig afstemning skal foretages, når det forlanges af de delegerede, jf. forretningsordenen for delegeretmødet.
Stk. 6
Alene delegeretmødet, jf. dog § 27 stk. 6, kan vedtage ændringer i nærværende vedtægt, dog under forbehold af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings godkendelse.

D. Urafstemning

§ 23
Mellem delegeretmøderne kan hovedbestyrelsen lade foretage almindelig afstemning (urafstemning) blandt samtlige a-kassens medlemmer om spørgsmål, som kræver hurtig afgørelse.
Stk. 2
De nærmere regler om fremgangsmåden ved afholdelse af en sådan afstemning fastsættes af hovedbestyrelsen.