Afsnit 2 - Anerkendelsen

 

§ 2
A-kassen er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).
Stk. 2
A-kassen er fagligt afgrænset for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende jf. § 32 stk.1, nr. 1, litra b, i loven.
Stk. 3
Til anerkendelsen hører de rettigheder, der fremgår af loven, herunder ret til forskud og refusion efter § 79 i loven.
Stk. 4
Til anerkendelsen er tillige knyttet de pligter, der nævnes i loven, herunder pligten til at være undergivet offentligt tilsyn.
Stk. 5
Tilsynet forestås af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. §§ 88-90 i loven.
§ 3
Om bortfald af anerkendelsen henvises til reglerne i kapitel 7 i loven.
Stk. 2
Bortfalder en a-kasses anerkendelse, skal der træffes afgørelse om anvendelsen af a-kassens formue. Afgørelsen er først gyldig, når den er godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.