Afsnit 5 - Medlemmernes pligter

 

I. Pligt til at betale medlemsbidrag

§ 10
Medlemmet har pligt til at betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag efter de regler, der  er fastsat i loven og a-kassen.
Stk. 2
Medlemmet skal betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag månedsvis forud.

II. Andre pligter

§ 11
Et medlem har pligt til, herunder ved henvendelse til a-kassen (afdelingen),  at holde sig orienteret om de gældende regler vedrørende dagpengeret m.v. i loven og i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de forskrifter, der er knyttet til disse love.
Stk. 2
Medlemmerne har pligt til at overholde god ro og orden ved personlig henvendelse i a-kassen og ved møder, som a-kassen har indkaldt til. Desuden har de pligt til at overholde de ordensregler, der er fastsat af ledelsen, og til at rette sig efter a-kassens påbud og anvisninger. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre anvendelse af vedtægtens § 15.
§ 12
Et medlem har pligt til at meddele bopælsændring til a-kassen.
Stk. 2
Et medlem, der flytter fra en afdeling til en anden, skal melde afgang fra den fraflyttede afdeling og tilgang til den tilflyttede afdeling.
Stk. 3
Et medlem, der søger om eller modtager ydelser fra a-kassen, har pligt til at give kassen oplysning om ethvert forhold, der kan have betydning for bedømmelsen af deres ret til de omhandlede ydelser.
Stk. 4
Et medlem, der modtager ydelser fra a-kassen, skal give a-kassen oplysninger om al indtægt og arbejde, lønnet som ulønnet.
Stk. 5
Overtrædelse af stk. 3 og 4, medfører anvendelse af vedtægtens § 16, stk. 1.