Afsnit 4 - Medlemmernes rettigheder

 

I. Ret til dagpenge mv.

§ 7
A-kassen yder dagpenge m.v. efter de gældende regler herom.
§ 8
Dagpenge m.v. udbetales til medlemmets NEM-konto i et pengeinstitut.
Stk. 2
A-kassen skal modtage dagpengekort og andre ydelseskort umiddelbart efter hver udbetalingsperiodes udløb. Retten til forfaldne ydelser falder bort, hvis ydelseskortet ikke er indleveret senest 3 måneder efter periodens udløb. Dette gælder dog ikke, hvis medlemmet har haft fyldestgørende grund til ikke at have indleveret ydelseskortet rettidigt.
Stk. 3
Hvis medlemmet ønsker det, sender a-kassen en specifikation, eller stiller den digitalt til rådighed, der angiver den udbetalte ydelses bruttobeløb, tilbageholdt A-skat og eventuelt ATP-bidrag, eventuelle fradrags art og størrelse, samt det udbetalte nettobeløb.

II. Andre rettigheder

§ 9
Ethvert medlem har ret til at lade sig vælge til a-kassens ledelse og revision.
Stk. 2
Ethvert medlem har ret til at deltage i a-kassens medlemsmøder, samt til at afgive sin stemme på møderne, ved valg af delegerede/repræsentanter samt ved afholdelse af urafstemning, jf. dog § 15, stk. 2.
Stk. 3
For at medlemmerne kan varetage de rettigheder, der er nævnt i stk. 2, er det a-kassens pligt at orientere og indkalde alle medlemmer.
Stk. 4
Ethvert medlem har ret til at gøre sig bekendt med a-kassens/afdelingens regnskab.