Afsnit 3 - Medlemsretten

 

§ 4
En person har ret til at blive optaget som medlem, hvis lovens almindelige betingelser for optagelse er opfyldt og pågældende har tilknytning til a-kassens faglige område, jf. stk. 2, 3 og 4.
Stk. 2
A-kassens faglige område omfatter de faggrupper, der er anført i bilagene 1a, 1b, 1c og 1d, og som kan optages i et af følgende forbund: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark, Malerforbundet i Danmark, Fiskernes Forbund eller Dansk Artist Forbund. Det faglige område omfatter endvidere selvstændige erhvervsdrivende, der har tilknytning til det faglige område for lønmodtagere, jf. stk. 3.
Stk. 3
Med tilknytning, jf. stk. 2, 2. punktum, forstås, at den selvstændige erhvervsdrivende er eller har været beskæftiget indenfor a-kassens faglige område eller er under eller har gennemført en uddannelse indenfor a-kassens faglige område, der giver ret til optagelse i a-kassen, eller det personlige arbejde i virksomheden ville berettige til optagelse i a-kassen, hvis der havde været tale om lønarbejde.
Stk. 4
Med tilknytning, jf. stk. 1 og 2 forstås,

  • at personen er eller har været beskæftiget indenfor a-kassens faglige område eller
  • at personen er under eller har gennemført uddannelse indenfor a-kassens faglige område eller
  • at personen er arbejdssøgende indenfor a-kassens faglige område.

Stk. 5
Ændring af det faglige område, der medfører en ændring af vedtægtens § 2, stk. 2, skal godkendes af a-kassens øverste myndighed. Andre ændringer af en fagligt afgrænset a-kasses faglige område, jf. stk. 2, kan besluttes af hovedbestyrelsen. En ændring er først gyldig, når den er godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Stk. 6
Lønmodtagere inden for samtlige de i bilag 1 nævnte faggrupper kan optages både som fuldtidsforsikrede og deltidsforsikrede. Selvstændige erhvervsdrivende kan ikke optages som deltidsforsikrede.

§ 5
Optagelse i a-kassen er ikke gyldig, før a-kassen har godkendt, at lovens betingelser for optagelse er opfyldt.
Stk. 2
Ved optagelsen i a-kassen skal medlemmet gøres bekendt med a-kassens vedtægt enten ved udlevering af et eksemplar eller ved information om, at vedtægten er tilgængelig på a-kassens hjemmeside.

§ 6
Udmeldelse af a-kassen kan kun finde sted ved skriftlig meddelelse til a-kassen med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned, jf. dog stk. 2 - 4. Medlemmet skal betale medlemsbidrag til datoen for udtrædelsen.
Stk. 2
Fristen i stk. 1, gælder ikke, når et medlem overgår til førtidspension, jf. lov om social pension. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor a-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse.
Stk. 3
Fristen i stk. 1, gælder ikke, når et medlem, der betaler efterlønsbidrag, visiteres til fleksjob, jf. lov om fleksydelse. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor a-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse eller fra den første i måneden efter visitationen for et medlem, der inden da har udmeldt sig skriftligt.
Stk. 4
Ved overflytning til anden a-kasse gælder fristen i stk. 1 ikke, men medlemmet skal betale medlemsbidrag til datoen for overflytning.