Afsnit 8 - Regnskab og revision

 

§ 24
A-kassens regnskabsvæsen, der omfatter hovedkassen og eventuelle afdelinger, skal tilrettelægges i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, så a-kassen kan opfylde de til enhver tid gældende krav til regnskabsaflæggelse og løbende indberetninger.
Stk. 2
Regnskabsføringen skal give en klar og overskuelig redegørelse for a-kassens virksomhed, så denne kan danne grundlag for udarbejdelse af a-kassens årsregnskab.
Stk. 3
Efter hvert regnskabsårs slutning udarbejder a-kassen et årsregnskab efter de retningslinjer, der er givet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Årsregnskabet godkendes og underskrives af hovedbestyrelsen. Det underskrives tillige af de på delegeretmødet valgte revisorer.
Stk. 4
For at a-kassen kan opnå refusion fra staten, skal årsregnskabet i revideret og behørig underskrevet stand indsendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering inden for den frist, som er fastsat i loven.
§ 25
A-kassens indtægter og formue må kun anvendes til opfyldelse af a-kassens formål, jf. § 1, og må hverken som lån, sikkerhedsstillelse eller gave tilflyde andre.
Stk. 2
A-kassens midler skal holdes adskilt fra andre foreningers midler og skal anbringes og forvaltes på økonomisk forsvarlig måde.
Stk. 3
Oversigt over a-kassens tegningsberettigede skal sendes til Pensionsstyrelsen.
Stk. 4
Hovedbestyrelsen står inde for rigtigheden og ægtheden af de transaktioner, der danner grundlag for rekvisition af statslige midler efter nærmere regler fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Undervisningsministeriet.
§ 26
De på delegeretmødet valgte revisorer og bilagskontrollører reviderer a-kassens årsregnskab i overensstemmelse med:

  • for den statsautoriserede revisor, den revisionsinstruks, som er fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering,
  • for de valgte bilagskontrollører, i henhold til instruks fastsat af hovedbestyrelsen. 

Stk. 2
Mindst én af a-kassens revisorer skal være statsautoriseret. Den valgte statsautoriserede revisor er ansvarlig for den samlede revision, uanset om eventuelle afdelinger har valgt anden revisor.
Stk. 3
Hovedbestyrelsen, de valgte revisorer og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har til enhver tid ret til at undersøge regnskabsføringen såvel i eventuelle afdelinger som i hovedkassen.